Zasady

1. Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez serwis www.monebot.com (zwany dalej Usługą) Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. W przypadku braku zgody na zasady działania Usługi oraz regulamin świadczenia usług, Klient nie ma prawa korzystać z tych usług.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Serwis świadczy swoje usługi. Regulamin może ulec jednostronnej zmianie w dowolnym momencie, bez dodatkowego powiadamiania Klientów.

3. Klient zobowiązuje się nie naruszać swoim postępowaniem prawnie ustalonych norm i zasad.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych w celu świadczenia usług. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za operacje i transakcje, w których wystąpi błąd z winy Klienta.

5. Działalność Usługi polega na rejestrowaniu i wzajemnej realizacji żądań pomiędzy dwoma lub większą liczbą klientów lub pomiędzy Klientem a usługami stron trzecich. Serwis nie przeprowadza samodzielnie transakcji finansowych ze środków Klienta.

6. Wszelkie operacje wykonywane przez Usługę są nieodwracalne od momentu zakończenia operacji.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów płatności elektronicznych powstałe na skutek awarii lub powstałej z innych przyczyn.

8. Informacje otrzymane od Klientów nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że zostanie podjęta uchwała odpowiednich organów lub wniosek jednego z systemów biorących udział w operacji.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klienta umów dotyczących korzystania z systemów płatności. Klient zobowiązuje się przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji na stronie Serwisu dokładnie zapoznać się i zaakceptować umowy (taryfy itp.) systemów, które będą wykorzystywane w transakcjach pomiędzy Serwisem a Klientem.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kompetencji i legalności posiadania przez Klienta środków, w tym poprzez zawieszenie operacji na okres niezbędny do ustalenia tożsamości Klienta oraz prawidłowości i legalności posiadania przez niego środków. Serwis nie ma obowiązku ujawniania powodów wszczęcia takiej kontroli.

11. Usługa nie dokonuje żadnych podatków ani innych podobnych odliczeń od transakcji Klienta. Nie informuje także organów podatkowych o transakcjach finansowych Klienta. Odpowiedzialność za obliczanie i płacenie podatków oraz innych płatności wynikających z korzystania z Usługi spoczywa na Kliencie.

12. Taryfy za świadczone usługi oraz kursy walut ustalane są przez Serwis niezależnie i mogą ulec zmianie w każdej chwili bez powiadamiania Klienta. Operacje, które nie zostały wykonane przez Klienta w uzgodnionym terminie, przeliczane są według nowych stawek, w przypadku ich zmiany Klient zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku, jeżeli nie zdążył dokonać płatności.

13. Zasady te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadamiania Klienta. Niezakończone operacje realizowane są zgodnie z nowymi zasadami, umowami, taryfami i warunkami.

14. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Klient wypełni wniosek błędnymi danymi.

15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania systemów przelewowych, banków, systemów płatności, innych użytkowników oraz za opóźnienia związane z ich pracą. Jeżeli wystąpią problemy nie z winy Serwisu, Serwis na żądanie Klienta może przeprowadzić działania mające na celu usunięcie ich skutków (żądanie zwrotu pieniędzy, zbadanie okoliczności itp.) tylko wtedy, gdy istnieje taka możliwość, przy zachowaniu zgodą Serwisu, a także za odrębną opłatą, która zostanie uzgodniona po zapoznaniu się z sytuacją.

16. Systemy płatności elektronicznych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za środki powierzone im przez Klientów, Serwis nie jest stroną umowy pomiędzy systemem płatności elektronicznych a jego Klientem i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawem wykorzystanie odpowiedniego systemu, a także za nadużywanie funkcjonalności tego systemu. Wzajemne prawa i obowiązki Klienta oraz systemu płatności elektronicznych regulują regulaminy i umowy przyjęte w danym systemie. Klient wyraża zgodę, że transakcje wymiany znaków systemów/usług płatniczych i innych usług, które nie dopuszczają wymiany znaków innych systemów/usług płatniczych lub ograniczają takie operacje, przeprowadzane są na własne ryzyko Klienta. W przypadku blokady konta Klienta lub innych sytuacji siły wyższej Serwis może podjąć działania mające na celu usunięcie skutków działania siły wyższej, jednak nie gwarantuje usunięcia skutków i nie będzie rekompensował strat Klienta na własny koszt. Naruszając Umowę z danym systemem, Klient jest świadomy ryzyka jakie podejmuje i nie będzie zrzucał swojej części winy na Serwis.

17. Serwis gwarantuje świadczenie usług wyłącznie w wysokości środków pieniężnych lub na innych równorzędnych warunkach zaakceptowanych przez Klienta. Korzystając z usług Usługi, Klient wyraża zgodę na to, że zakres odpowiedzialności Usługi ogranicza się do środków przekazanych w celu sfinalizowania transakcji.

18. Operacje z systemami płatności elektronicznych.

18.1. Usługa może ustalić minimalną prowizję za transakcję.

18.2. Serwis przekazuje/wpłaca środki na bieżącą działalność Serwisu w ciągu 24 godzin w godzinach pracy banku, po ustalonym i potwierdzonym (elektronicznym) przyjęciu/wpłacie środków oraz pełnych informacjach o operacji od Klienta. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn realizacja operacji w tym terminie nie będzie możliwa, Serwis powiadamia o tym Klienta drogą elektroniczną i po otrzymaniu potwierdzenia dokonuje zwrotu pieniędzy lub zmienia warunki operacji.

18.3. Klient zobowiązany jest do podania pełnych i rzetelnych informacji dotyczących operacji w celu jej wykonania, w przeciwnym razie Serwis nie gwarantuje terminowego wykonania operacji. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub uniemożliwiających Serwisowi sfinalizowanie transakcji, Serwis zastrzega sobie prawo zarówno do wstrzymania środków do czasu wyjaśnienia wiarygodnych informacji, jak i do zwrotu środków nadawcy pomniejszonych o prowizję Serwisu (całkowitą lub częściową) ).

18.4. Serwis, weryfikuje i przechowuje informacje o Kliencie zgodnie z wymogami przepisów prawnych i systemów płatności.

18.5. Klient samodzielnie i na własny koszt płaci prowizje systemów płatności (usług) biorących udział w transakcji, niezależnie od tego, kto jest pobierany prowizją – od płatnika czy od odbiorcy płatności. Serwis może, ale nie ma obowiązku informowania Klienta o taryfach i prowizjach systemów płatniczych (usług) biorących udział w transakcji, Klient ma obowiązek zapoznać się z nimi samodzielnie, korzystając z aktualnych źródeł informacji dostarczanych przez konkretny system płatności (usługę).

19. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub awarie w procesie transakcyjnym powstałe na skutek siły wyższej, a także za jakiekolwiek awarie systemów telekomunikacyjnych, komputerowych, elektrycznych i innych z nimi związanych. Klienci zobowiązują się nie ingerować w przepływy komunikacji wykorzystywane przez Usługę.

20. Umowę uważa się za zawartą na warunkach oferty publicznej zaakceptowanej przez użytkownika w trakcie transakcji. Oferta publiczna to wyświetlana przez Serwis informacja o warunkach transakcji. Przyjęcie oferty publicznej oznacza dokonanie przez Klienta czynności jednoznacznie potwierdzających jego zamiar zawarcia transakcji z Serwisem na warunkach określonych przez Serwis bezpośrednio przed potwierdzeniem zawarcia transakcji w Umowie.